1. הגדרות
"האתר"- באליבודי.co.il, / קבוצת אינדקס – לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים.
"גולש" "משתמש" ו/או "לקוח" – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או במידע ו/או הנתונים הקיימים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או בחלק מהם, לרבות צפיה פסיבית, וכן העברה, הדפסה ו/או שמירת נתונים ו/או קבצים ו/או קישורים.
"בעל עסק"- גורם אשר מפרסם את מוצריו מפורסמים באתר.
"פעולה באתר" – כל פעולת לחיצה על אחד מהקישורים המובילים אל אחד מאתרי הסחר ו/או הרשמה לאתר.

2 כללי
התקנון שלהלן מגדיר את היחסים שבין האתר לבין כל גולש ו/או משתמש ו/או לקוח.
ע"י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל תנאי השימוש.
אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר.
השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
אין האתר אחראי על המוצרים שנמכרים / על נזק שיגרם כתוצאה משימוש באחד מהמוצרים באתר.

3. אודות
האתר מאגד ומציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים.
למען הסר ספק, יובהר כי האתר אינו מוכר ו/או מספק אי אילו מהמוצרים המוצעים באתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
הדילים מוצעים על ידי הגופים המפרסמים (להלן:"המפרסמים") השונים, אותם מרכז האתר, ולא על ידי האתר.
אין לראות באתר כמי שמציע/מוכר את המוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או פרסומם המשתמש מסכים בזאת, כי האתר לא יישא באחריות למידע או לתכנים שמקורם באותם מוצרים, לרבות לעניין זכויות קניין רוחני באשר הן, פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
המשתמש מסכים בזאת כי האתר לא יישא באחריות בכל הנוגע לאי-אמינות או נכונות הנתונים ו/או המידע ו/או התכנים, לרבות בנוגע למועד אספקת המוצר ו/או השירות, תקינות המוצר או טיב השירות של המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר.
אין להתייחס לפרסום המוצרים באתר כהמלצה מצד האתר להשתתף ברכישת המוצרים והאחריות חלה על המפרסם ו/או אתר הסחר ו/או על המשתמש בלבד. האתר והנהלת האתר אינם צד להתקשרות זו.
למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לגבי מהימנותם של הנתונים לגבי כל עסקה ועסקה השאובים מגורם שלישי. באחריות הגולש לבדוק ולאמת את המידע אודות המוצרים.
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

4. אחריות ושיפוי
הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. כמפורט להלן.
המשתמש הנו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו
המשתמש מסכים לשפות את בעל האתר ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג’ כלשהו, כתוצאה מאופן השימוש באתר ובשירותיו במקרים בהם המשתמש גורם נזק במכוון או ברשלנות לחברה, בניגוד להוראות החוק והתקנון.
המשתמש מודע לכך שהאתר איננו אחראי לתוצאות מהשימוש באתר ומוצריו ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלו ו/או כל הידע שהועבר דרך האתר ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.
המשתמש מודע לכך שהאתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באמצעות קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי המוצג באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים האתר איננו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים ו/או המידע המוצג באתר, ואיננו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם, התאמתם לצרכייך ו/או למפרט הטכני וכו'.
כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כצינור להצגת המידע. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
המשתמש מתחייב שלא לבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי, במקרה שבו רכשת מוצר ו/או שירות דרך קישור למוצר המוצע על ידי צד שלישי באתר, לרבות מוצר ו/או שירות פגום ו/או באיכות ירודה ו/או שלא תואם את התמונה המופיעה באתר. בדיקתם של אחריות המוצר ומדיניות החלפת המוצרים שנרכשו מבעלי העסק, הנם באחריות השמתמש בלבד.
האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל תוכן שמכיל האתר.
אין האתר אחראי על נזק שיגרם כתוצאה משימוש במוצרים באתר. 14.4 אין מנהלי האתר או מי מטעמם אחראים על מידע המסופק באתרים אחרים המקושרים לאתר בצורה של קישור ישיר או עקיף ובכלל זה למידע המתפרסם בהם, המתעדכן בהם או כל פרט אחר המופיע בהם והקשור עמם. כמו כן מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק שיגרם, בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה לגולשים כתוצאה משימוש שעשו במידע המופיע באתרים הקשורים לאתר.

5. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

6. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

7. התנהלות
החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. הרישום מתבצע באמצעות הכנסת הכתובת האלקטרונית של המשתמש. הכנסת הכתובת מהווה אישור מצד המשתמש שקרא את האמור ושהנו מסכים לתנאי ההצטרפות. בכוונת האתר לעשות את כל שבאפשרותו על מנת ששירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות האתר ממליץ לגולשיו לבחון את מחירי השוק של המוצרים ו/או שירותים אותם הם מעוניינים לרכוש דרך אתרי הסחר טרם ביצוע הרכישה. בכל מקום באתר שבו קיים קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא יישא האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע במוצר ו/או בשירות שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר. האתר אינו אחראי על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי המפרסם. האתר רשאי להציג בפני הגולשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, אודות דילים ומידע פרסומי נוסף וזאת בכפוף לאישור מפורש של הגולש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר ובהתאם לחוקי המדינה בנושא. לגולש תינתן האפשרות לבחור ולמיין את התכנים אותם מעוניין לקבל וכן לשנות את בחירתו מעת לעת. האתר רשאי לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע כאמור. הגולש רשאי בכל עת לפנות לאתר, בכתובת הדוא"ל: balibodyil@gmail.com, ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו. בנוסף, האתר מאפשר לכל משתמש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה מתוך כל מייל הנשלח אליו מטעמו. חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת הגולש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו אדם, וגולש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור. 

8. סמכות שיפוט
ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית אך ורק למערכת בתי המשפט בחיפה, בהקשר לכל סכסוך שעשוי להתגלע בינך לבין האתר. 

9. זמני אספקת המוצר
זמן אספקת המוצר הינו עד 14 ימי עבודה (לא כולל שבתות וחגים) , כאשר המוצר קיים במלאי, אם מוצר מסויים חסר במלאי , יוצע לכם מוצר חלופי , במידה ואינכם מעוניינים תוכלו לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים כל סיבה שאינן בשליטת החברה באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית האתר יהיה רשאי לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג